Karton şaý-sepler gutusy Gyzlar şaý-sepler gaplaýyş kagyz gutusy

Karton şaý-sepler gutusy Gyzlar şaý-sepler gaplaýyş kagyz gutusy

Düzülip bilinýän “iPad” stendi, planşet stendleri。

Ölçegi: Custöriteleşdirilen

Kagyz görnüşi: Kagyz

Galyňlygy: 1,2 mm

Gaplamak jikme-jiklikleri: polibagdaky bir sany kompýuter ýa-da talap

Port: Sýamen / Fuzhou

Gurşun wagty:

Mukdary (gutular)

1 - 500

501 - 1000

> 1000

Est.Wagt (günler)

15

20

Gepleşik geçirmek

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

44 首饰 盒 1

Şaý-sepleri gaplamagyň daşky görnüşi, markanyň düşünjesi we sarp edijilere edýän täsiri, şeýle hem harytlaryň bahasyna we ulanylyş gymmatyna düşünmegiň usulydyr.

Häzirki wagtda şaý-sepler gutusy esasan önümiň gaplanyş görnüşine we önümiň esasy satuw serişdesi hökmünde ulanylmagyna esaslanýar.Şaý-sepler gutusy şaý-sepleriň daşky şekili, müşderilere galan ilkinji täsir, şonuň üçin gowy şaý-sepler gaplaýyş gutusyny dizaýn etmek gaty möhümdir.

Ordinaryönekeý şaý-sepler markasy hökmünde, şaý-sepleri bazara çykmazdan ozal medeniýete we duýga siňdirmek üçin gaplamalydyrys.

44 首饰 盒 3

Şaý-sepleriň özi ilki bilen tebigy däl.Ony bezemek üçin däl-de, eýsem emosional rysga öwürmek üçin bir topar gaplamadan geçmeli.

Medeniýet we duýgy bilen gaplamak.Şaý-sep önümleriniň satuw nokatlaryny gözden geçirenimizde, olaryň özboluşly medeni baglanyşygyny öwrenmelidiris we sarp edijileriň kabul etmegini aňsatlaşdyrmak üçin daşky görnüşiň özüne çekijiligini özboluşly medeniýet bilen birleşdirmelidiris.

44 首饰 盒 4

Şaý-sepleri gaplamak dizaýny, şaý-sepleriň we markanyň meşhurlygynyň goralmagyny gazanmak üçin toplumlaýyn dizaýn arkaly şaý-sepleriň dizaýnynyň aýratynlyklary bilen utgaşýar.

Önümçiligiň, gaýtadan işlemegiň we ulanmagyň ähli prosesi nukdaýnazaryndan şaý-sepleri gaplamak dizaýny, wizual aragatnaşyk dizaýnyny, senagat dizaýnyny, sarp ediji psihologiýasyny, marketing we beýleki ugurlary öz içine alýan giňişleýin dersdir.

44 首饰 盒 6

Şaý-sepleri goramak, owadanlamak, amatly aýlanyş, şeýle hem amatly saklamak we daşamak üçin binýady, takyk ýerleşiş we dizaýn dizaýnynyň üsti bilen, ösen tehnologiýa we täsin sungat görnüşi, marketing we sarp ediji psihologiýa başarnyklarynyň kömegi bilen , sarp edijiniň şaý-sepler markasyna bolan garaýşyny gowulandyrmak, ahyrsoňy şaý-sepleriň satuwynyň artmagyna we uzak möhletleýin islegiň şaý-sepler markasynyň gurluşygyna göz ýetirýär.

44 首饰 盒 7

Bazaryň ähli mehanizminde täze ýa-da köne marka bar bolsa-da, uýgunlaşmaýar, şaý-sepleri gaplaýyş dizaýn kompaniýasy, häzirki wagtda täze gaplama, ýerleşdiriş we meýilnamalaşdyrmak ukybynyň esasy müşderiniň psihologiýasyny ele almak ukyby bilen häzirki wagtda aýratyn möhümdir. satuw ukybyňyzy we gündelik satuw dolanyşygyňyzy ýokarlandyrmak üçin marka medeniýet aýratynlyklaryna degişlidir.

44 首饰 盒 8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň